ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی های رادیویی و تلویزیونی

فهرست عناوین:

ماده 1 ـ صاحب آگه‍ی
ماده 2 ـ شركت همكار
ماده 3 ـ انواع قراردادها
ماده 4 ـ انواع امت‍یازهای تشویق‍ی قراردادها
ماده 5 ـ تسه‍یلات هدفمندی يارانه ها
جدول اضافه پخش بودجه ماهانه
ماده 6 ـ انواع پرداخت قراردادها
ماده 7 ـ تعد‍یل
ماده 8 ـ فسخ قراردادها
ماده 9 ـ جدول نرخ پايه آگه‍ی در شبكه ها‍ی راد‍یو‍ی‍ی و تلو‍یز‍یون‍ی
ماده 10 ـ افزایش طبقه هر برنامه
ماده 11 ـ جدول ضرایب ماه های سال
ماده 12 ـ ضریب محاسبه آگهی خارجی ـ مشترك ـ تحت لیسانس
ماده 13 ـ نشان آگهی
ماده 14 ـ نرخ انواع آگهی
ماده 15 ـ مدت انواع آگهی
ماده 16 ـ زمان سفارش آگهی
ماده 17 ـ حذف و جابه جایی آگهی
ماده 18 ـ موقعیت آگهی در بسته آگهی
ماده 19 ـ قطع آگهی
ماده 20 ـ صورتحساب

ماده -1 صاحب آگهی :
الف- صاحبان آگهی (اشخاص حقیقی یا حقوقی ) زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می باشند كه ضوابط و مقررات اداره كل بارزگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب- تمام قراردادها طبق نمونه های از قبل تهیه شده، منعقد و مبادله می شود.
ج- هر قرارداد بنام یك صاحب آگهی ( اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی)  كه نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالكیت آن را طبق مدارك رسمی دارد ، منعقدخواهد شد و از پذیرش قراردادهائی كه چند صاحب آگهی ائتلاف كرده باشند خودداری می شود.
د- صاحب آگهی ( اشخاص حقوقی ) به همراه درخواست عقد قرارداد می بایست اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی كه در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی كرده ارائه و اشخاص حقیقی و صاحبان حرف مجوزهای قانونی فعالیت خود را به همراه گواهی امضاء ارائه نمایند .
/1د – صاحبان آگهی دولتی می بایستی از طرف مقام تشخیص سازمان ، وزارتخانه یا معاون اداری و مالی و پشتیبانی مربوطه درخواست عقد قرارداد نمایند.
ه ـ  قراردادها با دو امضاء و مهر (امضاء و مهر اداره كل بازرگانی سازمان ، امضاء و مهر صاحب آگهی ) و یا با سه امضاء و مهر ( امضاء و مهر اداره كل بازرگانی سازمان، امضاء و مهر صاحب آگهی ، امضاء و مهر شركتهای تبلیغاتی همكار ) معتبر و نافذ می باشد.
/1ه-در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی م یتواند شركت همكار یا شركتهای همكار خود را متعاقباً معرفی نماید.
تبصره :1 تغییر شركت همكار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلی، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره كل بازرگانی انجام خواهد شد.
تبصره2 : درصورت اجراء تبصره 1 بند ه ماده 1 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی كماكان به قوت خود باقی می باشد .
ماده 2 - شركت همكار:
الف- شركت همكار ، به شركت ها و كانونهای تبلیغاتی اطلاق می گردد كه دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده ، ضوابط و مقررات اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته و قرارداد همكاری را امضاء و مبادله نموده باشند .
ب- هر شركت همكار كه برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می نماید، می بایست از صاحب آگهی معرفی نامه سال 1391 ارائه نماید . (در صورت عدم قید مدت اعتبار ازسوی صاحب آگهی، معرفی نامه یك ماه معتبر خواهد بود )
ج - تمام كانونها وشركتهای تبلیغاتی ملزم به ارائه شناسه اقتصادی ازوزارت اموراقتصادی و دارایی می باشند.
د - هیچگونه وكالت برای نقل و انتقال و واگذاری امتیاز كانون مورد قبول نمیباشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.

ماده 3 - انواع قراردادها :
الف- قرارداد عادی : پخش آگهی در همه طبقات امكانپذیر است .
ب- قرارداد ویژه : طبق جدول تعرفه شماره 2 و 3 فقط تا طبقه 17 امكان پخش دارد .
ج- قرارداد استثنائی تلویزیونی : طبق جدول تعرفه شماره 2 فقط تا طبقه 12 امكان پخش دارد .
د- قرارداد متمم : صاحبان كالا و خدمات می توانند در طی مدت سال نسبت به انعقاد قرارداد متمم اقدام نمایند .
تبصره  : 3آن دسته از قراردادهایی كه قبل از اتمام زمان قرارداد مبلغ قرارداد را پخش نمایند به جهت حمایت و تشویق صاحبان آگهی امتیازات ذیل تا سقف زمانی قرارداد اولیه تعلق خواهد گرفت.

( یك چهارم) امتیاز اضافه پخش قرارداد اصلی 2 ـ اضافه پخش بودجه متمم 3 ـ حضور اولین بار 4 ـ درصد اضافه پخش ویژه یا استثنایی در صورت درخواست 5 ـ اضافه پخش تشویقی در صورت تعلق 6 ـ جدول هدفمندی یارانه ها در صورت مشمول بودن

ماده 4- انواع امتیازهای تشویقی قراردادها :
الف - اضافه پخش تسریع :
به قراردادهائی كه از اول تا بیست و هشتم اسفندماه سال 1390 منعقد شود، تلویزیونی 50 درصد ، رادیویی 150 درصد ، قراردادهایی كه از پنجم تا پایان فروردین ماه سال 1391 منعقد شود تلویزیونی 30 درصد ، رادیویی 90 درصد و قراردادهایی كه از اول تا پایان اردیبهشت ماه سال 1391 منعقد شود تلویزیونی 15 درصد و رادیویی 45 درصد اضافه پخش علاوه برسایر امتیازات تعلق می گیرد . (ملاك اخذ قرارداد نمی باشد بایستی مدارك مربوطه به امور مالی تحویل گردد)
ب - امتیاز حضور اولین بار :
برای حمایت از كار آفرینی به صاحبان كالاها و خدماتی كه برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند، چنانچه از 1/1/1389 تاكنون در رسانه ملی پخش نداشته باشند به آگهی های تلویزیونی 90 درصد و رادیویی 200 درصد اضافه پخش تشویقی در طول سال 1391 به هر تعداد كه قرارداد منعقد نمایند تعلق می گیرد .
تبصره 4 : شاخص تشخیص اولین بار، نام و نشان تجاری (برند) كالا یا خدمات و نام شركت میباشد و هرگونه تغییری در نام و نشان تجاری (برند) یا نام شركت شامل این امتیاز نمی شود .
ج- امتیاز اضافه پخش بین رسانه ای :
صاحبان آگهی كه تمایل به عقد قرارداد در تلویزیون دارند چنانچه 10 درصد مبلغ قرارداد تلویزیون را در رادیو منعقد نمایند معادل 10 درصد قرارداد تلویزیون، پخش رایگان با رقم تعرفه در تلویزیون پس از اتمام قرارداد رادیویی به آنها تعلق خواهد گرفت و یا معادل مبلغ اضافه پخش رایگان، در رادیو تعلق می گیرد .
د- اضافه پخش تشویقی :
مشتریانی كه بودجه سالانه خود را نسبت به بودجه سالانه سال 1390 افزایش دهند به ازاء 20 درصد افزایش بودجه معادل 15 درصد اضافه پخش و به ازاء 50 درصد افزایش بودجه 45 درصد اضافه پخش و بیش از 100 درصد افزایش بودجه 100 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات متعلقه اعطا می گردد.
تبصره 5 : قراردادهایی كه تعدیل شوند یا پخش نشده باشند ( در سال 90 و 91 ) یا قسمتی از مبلغ آن باقی مانده باشد معادل بودجه تعدیل شده از جدول استفاده خواهد شد .
ماده 5- تسهیلات هدفمندی یارانه ها :
كمك سازمان صدا و سیما برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها :
با توجه به اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها و كمك به تولید و تولید كنندگان داخلی و نیز ارائه دهندگان خدمات و ملاحظه شرایط عمومی اقتصادی جامعه ، سازمان از هرگونه افزایش پایه قیمتهای آگهی ها اجتناب نموده و به سه بخش اصلی 1) كشاورزی 50 درصد ، 2) صنعت 40 درصد و 3) خدمات30  درصد به تفكیك اجزاء جدول شماره 5 امتیاز اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

جدول شماره 1 : اضافه پخش بودجه ماهانه ( ارقام به میلیون ریال می باشد


تلویزیون

رادیو

میزان بودجه

درصد اضافه پخش

جمع پخش

درصد اضافه پخش

جمع پخش

۷۰

40

98

400

350

۱۲۰

42

170,4

420

624

۱۸۰

44

259,2

440

972

۲۶۰

46

379,6

460

1456

۳۷۰

48

547,6

480

2146

۴۵۰

50

675

500

2700

۵۳۰

52

805,6

520

3286

۶۲۰

54

954,8

540

3968

۸۵۰

57

1334,5

570

5695

۱۰۸۰

60

1728

600

7560

۱۲۳۰

63

2004,9

630

8979

۱۴۵۰

66

2407

660

11020

۱۷۲۰

69

2906,8

690

13588

۲۰۴۰

72

3508,8

720

16728

۲۳۵۰

75

4112,5

750

19975

۲۶۷۰

78

4752,6

780

23496

۳۰۸۰

82

5605,6

820

28336

۳۵۰۰

86

6510

860

33600

۳۹۰۰

90

7410

900

39000

۴۲۵۰

94

8245

940

44200

۴۷۵۰

98

9405

980

51300

۵۲۵۰

102

10605

1020

58800

۵۷۵۰

106

11845

1060

66700

۶۲۵۰

110

13125

1100

75000

۶۸۵۰

115

14727,5

1150

85625

۷۴۵۰

120

16390

1200

96850

۸۱۰۰

125

18225

1250

109350

۹۰۰۰

130

20700

1300

126000

۱۰۰۰۰

135

23500

1350

145000

۱۲۰۰۰

140

28800

1400

180000

۱۴۰۰۰

146

34440

1460

218400

۱۷۰۰۰

152

42840

1520

275400

۲۰۰۰۰

158

51600

1580

336000

تبصره 6: بودجه های كمتراز 70 میلیون ریال مشمول اضافه پخش جدول فوق نمی شود و هیچگونه اضافه پخش دیگری نیز تعلق نمی گیرد.

تبصره 7 : درصد اضافه پخش در قراردادهای رادیویی 10 برابر قرارداد تلویزیونی اعطا می گردد.
تبصره 8 : بالاتر از سقف جدول فوق به ازای هر 5 میلیارد ریال 10 درصد اضافه پخش تشویقی اعطا می گردد.
تبصره 9 : به قراردادهای ویژه به عنوان تشویق علاوه بر جدول امتیاز اضافه پخش عادی در تلویزیون 100 درصد و در رادیو 400 درصد اضافه پخش اعطاء خواهد شد .
تبصره 10 : به قراردادهای استثنایی به عنوان تشویق علاوه بر جدول امتیاز اضافه پخش عادی در تلویزیون 200 % اضافه پخش اعطاء خواهد شد .
ماده 6- انواع پرداخت قراردادها :
الف - نقدی :
صاحبان آگهی داخلی كه تمایل داشته باشند همزمان با شروع قرارداد بصورت نقدی و كامل ، مبلغ قرارداد را پرداخت نمایند ؛ می توانند از امتیاز اضافه پخش نقدی تلویزیونی 130 درصد و رادیویی 250 درصد استفاده نمایند .
تبصره 11 :درقراردادهای نقدی، شروع پخش، پس ازواریزوجه و ارائه رسید آن، امكان پذیر خواهدبود.
ب- نیمه نقدی :
-1 صاحبان آگهی داخلی كه تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانت نامه بانكی دارند ، میتوانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد ، ضمانت نامه بانكی ارائه و از امتیاز اضافه پخش تلویزیونی 65 درصد و رادیویی 125درصد استفاده نمایند .
-2 درصورت تمایل صاحبان آگهی به پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد بصورت نقدی، به همان نسبت امتیاز اضافه پخش نقدی اعطاء خواهد شد و مابقی مبلغ قرارداد طبق بند ج ماده 6 غیرنقدی تقسیط می شود .
تبصره 12 : به قراردادهای خارجی 50 درصد  ( نصف ) اضافه پخش تشویقی نقدی و نیمه نقدی اعطا می گردد.
تبصره 13 : درصورتی كه به هردلیل پرداخت انجام نشود امتیاز اولیه موضوعه كان لم یكن تلقی می گردد و از پخش آگهی ممانعت بعمل خواهد آمد .
تبصره 14 : صاحبان آگهی می توانند قراردادهای نقدی و نیمه نقدی را بصورت یكماهه و دوماهه با حداقل 4 ماه فاصله ، فصلی یا سالیانه منعقد نمایند .
تبصره 15 : مبلغ قرارداد به حساب شماره64/456 نزد خزانه داری كل بنام سازمان صدا و سیما واریز و رسید بانكی تحویل امور مالی گردد.
ج - غیرنقدی :
مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، ماهانه به حساب شماره  64/456 نزدخزانه داری كل بنام سازمان صدا و سیما پرداخت می گردد . اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط حداكثر تا شش ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می شود. نحوه اخذ اقساط وچگونگی تنظیم جدول زمانی وصول توسط معاونت اداری ومالی تهیه وابلاغ خواهد شد.

ماده -7 تعدیل :
در صورت عدم پخش كامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با كسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش ، درصد اضافه پخش به شرح ذیل محاسبه و اقدام می شود .
تمام امتیازات حق تسریع ، حضور اولین بار، درصد ویژه، استثنایی ، ( یك چهارم ) امتیاز متمم ( در قرارداد های متمم ) ، اضافه پخش تشویقی ، نقدی ، نیمه نقدی ، هدفمندی ، از پخش انجام شده كسر و خالص جمع كل پخش ماهانه محاسبه و در جدول اضافه پخش (شماره 1) قرار داده و متناسب با بودجه تعدیل می گردد. پس از مشخص شدن طبقه جدول اضافه پخش، حق تسریع ، حضور اولین بار ، درصد ویژه،  ( یك چهارم ) امتیاز متمم ( در قراردادهای متمم) ، نقدی و نیمه نقدی ، هدفمندی ، اضافه پخش تشویقی استثنایی (در صورتیكه طبق بند د ماده 4 تعلق بگیرد ) مجدداً بصورت ماهانه محاسبه و اعطاء می شود.
تبصره 16 : در صورتی كه قرارداد تا 90 درصد پخش شود مشمول تعدیل نخواهد شد .
ماده 8- فسخ قرارداد:
در صورت فسخ قرارداد، با اعلام كتبی صاحب آگهی و تایید اداره كل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با كسر امتیازات قرارداد متناسب با مبلغ پخش ، بر اساس جدول ضوابط طبق بند تعدیل محاسبه می شود .
ماده 9- جدول نرخ پایه آگهی در شبكه های رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبكه های رادیویی و تلویزیونی لازم الاجرا می باشد .

جدول شماره 2 تعرفه قیمت پایه آگهی های تلویزیونی ( قبل ، بین و بعد ) (ارقام به هزار ریال)

طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه
1 20 12 1100 23 4200
2 35 13 1300 24 4600
3 50 14 1500 25 5000
4 100 15 1750 26 5400
5 150 16 2000 27 5850
6 250 17 2250 28 6300
7 350 18 2550 29 6750
8 450 19 2850 30 7350
9 600 20 3150 31 7750
10 750 21 3500 32 8300
11 900 22 3850 33 8850

جدول شماره 3 تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی ( قبل ، بین و بعد ) ( ارقام به هزار ریال)

طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه
1 5 10 200 19 1400
2 10 11 250 20 1600
3 15 12 300 21 1850
4 20 13 400 22 2100
5 30 14 500 23 2400
6 50 15 650 24 2750
7 80 16 800 25 3100
8 120 17 1000

9 160 18 1200

ماده 10 ـ افزایش طبقه هر برنامه :
چنانچه براساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یك بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 75 و یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب  2،1 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت و همچنین چنانچه  به ترتیب 30 و 20 و 10  درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب 1و 2و 3 طبقه كاهش داده خواهد شد .
تبصره 17 : در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر كل بازرگانی، طبقه لازم تعیین می شود.
ماده 11 ـ جدول ضرائب ماههای سال :
با توجه به اینكه برنامه های صدا و سیما در ماههائی از سال با نسبتی بیشتردارای بیننده است؛ لذا ضرائب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است . تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرائب شامل كلیه پخش ها اعم از داخلی ، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترك و ..... می شود.

جدول شماره 4 ـ درصد افزایش

ماه درصد ماه درصد ماه درصد ماه درصد
فروردين صفر تير 15 درصد مهر 30 درصد دي 35 درصد
ارديبهشت 5 درصد مرداد 25 درصد آبان 35 درصد بهمن 45 درصد
خرداد 10 درصد شهريور 25 درصد آذر 35 درصد اسفتد 60 درصد

ماده 12 - ضریب محاسبه آگهی خارجی – مشترك – تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون
الف - تعرفه آگهی های خارجی 2 برابر تعرفه داخلی محاسبه می شود .
ب - آگهی تولید مشترك با تعرفه 3/1 برابر محاسبه می شود  
ج ـ آگهی تحت لیسانس با تعرفه 2/1 برابر محاسبه می شود چنانچه نام كالای تحت لیسانس ، خارجی باشد با تعرفه 3/1 برابر محاسبه می شود.
د- در صورتیكه در یك آگهی دو كالا معرفی شود ( با تشخیص اداره كل بازرگانی ) تعرفه كالای گرانتر ملاك محاسبه خواهد بود .
ه - آگهی داخلی با نام خارجی و بالعكس با تعرفه 2/1 برابر محاسبه می شود
و - آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می شود .
ماده –13  نشان آگهی
نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی به تشخیص اداره كل بازرگانی بصورت روزانه از هریك از شبك ههای سیما پخش میشود.
تبصره 18 : ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی های شبكه تعیین شده میباشد.
ماده 14 - نرخ انواع آگهی :
الف- رپرتاژ : معادل 70 درصد نرخ طبقه همان برنامه .
ب- حك آرم : معادل 75 درصد نرخ طبقه همان برنامه .
ج- دعوت به تماشا : نرخ دعوت به تماشا معادل 2 برابر نرخ طبقه همان برنامه .
د- زیرنویس : نرخ زیرنویس معادل نرخ طبقه همان برنامه .
ه- بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می باشد .
و- نرخ آگهی بر اساس تعرفه های زمان پخش آگهی محاسبه می گردد .
ز- نشان آگهی از محل قراردادهای عادی معادل 20 درصد نرخ طبقه همان برنامه می باشد .
ماده 15 - مدت انواع آگهی :
الف - مستقیم: ( تیزر) در تلویزیون 15 ثانیه و در رادیو 10 ثانیه تعیین م یشود و كمتر از آن نیز همان
15 ثانیه و 10 ثانیه محاسبه می گردد ( به استثناء نشان آگهی ).
تبصره 19 : شناسه های سالهای قبل اگر كمتر از 15 و 10 ثانیه باشد همان 15 و 10 ثانیه محاسبه می شود .
تبصره 20 : به منظور ارتقاء كیفیت و برخورداری تیزر تبلیغاتی از یك داستان‌روایی، آگهی هایی كه با این هدف و ساختار به مدت 60 ثانیه تولید شوند معادل مدت 45 ثانیه محاسبه می گردد .
ب - گزارش آگهی: (رپرتاژ) در تلویزیون حداقل 120 ثانیه می باشد . تشخیص رپرتاژ بودن یك آگهی با اداره كل بازرگانی است .
تبصره 21 : گزارش آگهی، در یك بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها می باشد .
ج- حك آرم 15: ثانیه می باشد و اندازه كادر می بایست 5برابر اندازه آرم شبكه بوده و فاصله بین دو پخش برای حك آرم حداقل 5 دقیقه می باشد .
د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه میباشدكه می تواند دریكی از موقعیتهای قبل،ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
ه - زیرنویس: 15 ثانیه و كمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه می گردد .
تبصره 22 : زیرنویس فقط هر 5 دقیقه یكبار پخش می شود و در صورت تقاضا ی هر صاحب آگهی در طول یك برنامه تنها می تواند سه بار درخواست پخش داشته باشد .
ماده 16 - زمان سفارش آگهی :
الف - سفارشات پخش آگهی ( 48 ساعت قبل از پخش ) تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش ( بجز ایام تعطیل ) دریافت می شود (روزهای پنج شنبه تا ساعت 12 ظهر )
ب - چنانچه صاحب آگهی یا شركت همكار درخواست پخش آگهی را پس از زمان فوق الذكر داشته باشد میتواند با پرداخت 20 درصد علاوه بر نرخ آگهی ، پخش نماید در موارد خاص با تائی د مدیركل بازرگانی مجوزصادرخواهد شد.
ج - بسته های آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه كه جداگانه اعلام می شود از ضابطه فوق مستثنی می باشد .
د - آگهی های رادیویی خارج از بسته آگهی پخش نمی شود .
ماده 17 - حذف و جابجایی آگهی :
الف - حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی شود .
ب - حذف آگهی تا سه روز كاری قبل از پخش مشمول 5درصد جریمه می شود .
ج - حذف آگهی تا دو روز كاری قبل از پخش مشمول 10 درصد جریمه می شود .
د - حذف آگهی تا یكروز كاری قبل از پخش امكان پذیر نمی باشد . در موارد خاص با تایید مدیر كل بازرگانی و با 20 درصد جریمه انجام می شود .
ه - جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر می باشد .( روز های پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر تحویل می شود)
تبصره 23 : آگهی هایی كه جابجا می شود امكان حذف ندارد.
و - در صورتیكه برنامه های صدا و سیما جابجا شود و یا برنامه ای جایگزین برنامه دیگر شود، چنانچه آگهی سفارش داده شده در طبقات بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش داده شده صادر خواهد شد و چنانچه آگهی در طبقات پائین تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر می شود و سفارش دهنده ملزم به قبول آن می باشد . لازم به ذكر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه ، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می شود.
ز - در صورتی كه بجای پخش برنامه ای ( سریال ، فیلم و طنز و ....) تكرار برنامه مذكور پخش شود
سفارشات بسته های قبل ، بین و بعد با كاهش 40 درصد نرخ همان طبقه محاسبه می شود.
ماده 18 - موقعیت آگهی در بسته :
الف - چهار آگهی اول و آخر بسته ( در موقعیتهای خاص) در شبكه های تلویزیونی به ترتیب برای ابتدای بسته آگهی 25 درصد ( اولین ) 20 درصد ( دومین ) 15 درصد ( سومین ) 10 درصد ( چهارمین ) و برای انتهای بسته آگهی 25 درصد ( آخرین ) 20 درصد ( ما قبل آخر) 15 درصد ( دو تا مانده به آخر ) 10 درصد ( سه تا مانده به آخر ) با افزایش نسبت به نرخ هر طبقه محاسبه می شود .
ب - درصورت تراكم آگهی در بسته ها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش می شود .
ج - از هر شناسه آگهی در بسته های آگهی صرفاً یك آگهی پذیرش می شود .
ماده 19 - قطع آگهی :
الف - قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی امكان پذیرمی باشد . همچنین اعلام مكتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است.
ب - در صورتی كه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است .
ماده 20 - صورتحساب
صورتحساب آگهی های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه می گردد ، درخصوص آن دسته از قراردادهایی كه بصورت سه جانبه منعقد می شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم بمنظور وصول بموقع ، دراختیار شركت همكار نیز قرار خواهد گرفت .

 

ساخت تیزر تبلیغاتی لواشك دوسرپیچ و آبنباتی همپا">
تعداد نمایش مندرجات : 16779878