صـداوسیمـای جمهوری اسـلامی ایـران

در عصر حاضر بهره‌گیری از رادیو و تلویزیون به عنوان دو رسانه ارتباطی سریع ودر دسترس، یك ضرورت اجتماعی و بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی نوین محسوب می‌شود و خارج‌ماندن افراد‌ از گردونه رسانه‌های ارتباط جمعی، به معنای حذف‌شدن آنان از حیات اجتماعی است.
تحولات سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر درنقاط مختلف جهان، حاكی از ظهور وتشدید جنگ رسانه‌ای بر سر تسخیر افكار عمومی وایجاد تغییرهای دلخواه در فرهنگ و سبك زندگی مخاطبان هدف و به‌طور خاص ملت‌های خاورمیانه است.
حضور موثر و فعالانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در میدان این نبرد رسانه‌ای، مستلزم برنامه‌ریزی و مدیریت هوشمندانه‌ای است كه عبور از موانع، بهره‌گیری مطلوب از فرصت‌ها و نیل به اهداف سازمانی را تسهیل كند.

آرم و لوگو شبکه های صدا و سیما

ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی های رادیویی و تلویزیونی - گروه 2

فهرست عناوین:

ماده 1-  صاحب آگهی
ماده 2-  شرکت همکار
ماده 3-  انواع قراردادها
ماده 4-  انواع امتیازهای تشویقی قراردادها
ماده 5-  اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده
ماده 6-  تسهیلات بخشهای تولیدی و خدماتی كشور
ماده 7-  امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی
ماده 8-  تسهیلات حمایت از تولید كنندگان و صاحبان خدمات برتر
جدول اضافه پخش بودجه ماهانه
جدول رادیو دقیقه ای
ماده 9-  انواع پرداخت قراردادها
ماده 10- تعدیل
ماده 11- فسخ قراردادها  
ماده 12- جدول نرخ پایه آگهی در شبكه های رادیویی و تلویزیونی
ماده 13- افزایش طبقه هر برنامه
ماده 14- جدول ضرایب ماههای سال
ماده 15- ضریب محاسبه آگهی خارجی- مشترك- تحت لیسانس
ماده 16- نشان آگهی
ماده 17- نرخ انواع آگهی
ماده 10- مدت انواع آگهی
ماده 19- زمان سفارش آگهی
ماده 20- حذف و جابجایی آگهی
ماده 21- موقعیت آگهی در بسته آگهی
ماده 22- قطع آگهی
ماده 23- صورتحساب
ماده 24- کارمزد

ماده 1-  صاحب آگهی : (به استثنا گروه 1)
الف-  صاحبان آگهی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می باشند كه ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب- تمام قراردادها طبق نمونه های از قبل تهیه شده، منعقد و مبادله می شود.
ج-  هر قرارداد بنام یك صاحب آگهی (اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی) كه نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالكیت آن را طبق مدارك رسمی دارد، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهائی كه چند صاحب آگهی ائتلاف كرده باشند خودداری می شود.
د-  صاحب آگهی (اشخاص حقوقی) به همراه درخواست عقد قرارداد می بایست اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی كه در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی كرده ارائه و اشخاص حقیقی و صاحبان حرف مجوزهای قانونی فعالیت هخود را به همراه گواهی امضاء ارائه نمایند.
هـ-  قراردادها با دو امضاء و مهر ( امضاء و مهر اداره كل بازرگانی سازمان، امضاء و مهر صاحب آگهی ) و یا با سه امضاء و مهر ( امضاء و مهر اداره كل بازرگانی سازمان، امضاء و مهر صاحب آگهی ، امضاء و مهر شركتهای تبلیغاتی همكار ) معتبر و نافذ می باشد.
و-  در قراردادهای دو طرفه صاحب آگهی می تواند شركت همكار یا شركتهای همكار خود را متعاقبا معرفی نماید.

تبصره1: تغییر شركت همكار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلی، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره كل بازرگانی انجام خواهد شد.

تبصره 2 : در صورت اجراء تبصره 1 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی كماكان به قوت خود باقی می باشد. در صورت اعتراض شركت همكار قبلی اداره كل بازرگانی جهت تعیین تكلیف كارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حكم و داور مرضی الطرفین میباشد.

ماده 2-  شرکت همکار:
الف¬-  شركت همكار، به شركت ها و كانونهای تبلیغاتی اطلاق می گردد كه دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده ، ضوابط و مقررات اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته و قرارداد همكاری را امضاء و مبادله نموده باشند.
ب-  هر شركت همكار كه برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می نماید، می بایست از صاحب آگهی معرفی نامه سال 1392 ارائه نماید. ( در صورت عدم قید مدت اعتبار از سوی صاحب آگهی، معرفی نامه یك ماه معتبر خواهد بود).
ج-  كانونها و شركتهای تبلیغاتی نسبت به اخذ و ارائه شناسه اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
د- هیچگونه وكالت برای نقل و انتقال و واگذاری امتیاز كانون مورد قبول نمی باشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.

ماده 3-  انواع قراردادها:
الف-  قراردادهای عادی تلویزیونی و رادیویی: پخش آگهی در همه طبقات امكانپذیر است.
ب-  قرارداد ویژه تلویزیونی: طبق جدول شماره 3 فقط تا طبقه 21 امكان پخش دارد.
ج-  قرارداد استثنائی تلویزیونی: طبق جدول شماره 3 فقط تا طبقه 17 امكان پخش دارد.
د-  قرارداد رادیو دقیقه ای: طبق جدول شماره 2 پخش انجام خواهد شد و شامل هیچ گونه تخفیف دیگری نخواهد شد.

ماده 4-  انواع امتیازهای تشویقی قراردادها:
الف-  اضافه پخش تسریع :
به قراردادهائی كه : (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

شرح درصد اضافه پخش تلویزیونی درصد اضافه پخش رادیویی
اول تا بیست و نهم اسفند 1391 60 150
پنجم تا پایان فروردین 1392 20 50
اول تا پایان اردیبهشت 1392 10 25

علاوه بر سایر امتیازات تعلق می گیرد. ( ملاك اخذ قرارداد نمی باشد بایستی مدارك مربوطه به امور مالی تحویل گردد)

ب-  امتیاز حضور اولین بار :
برای حمایت از كارآفرینی به صاحبان كالاها و خدماتی كه برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد چهت پخش نمایند، طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی در طول سال 1392 به هر تعداد كه قرارداد منعقد نمایند تعلق می گیرد. (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

شرح درصد اضافه پخش تلویزیونی درصد اضافه پخش رادیویی
اول تا آخر سال 1391 100 200
اول سال 1389 تا آخر سال 1391 150 250

تبصره 3 : شاخص تشخیص اولین بار، نام و نشان تجاری (برند) كالا یا خدمات و نام شركت می باشد و هر گونه تغییری در نام و نشان تجاری (برند) یا نام شركت شامل این امتیاز نمی شود  و به هر صاحب آگهی یك امتیاز حضور اولین بار اعطا میشود. ضمنا بخشنامه شماره 10645/91/1185 مورخ 18/9/91 قراردادهایی كه در سه ماهه پایانی سال 91 منعقد شده است حضور اولین بار آنها به قوت خود باقی است.

ج- اضافه پخش تشویقی :
مشتریانی كه بودجه سالانه خود را نسبت به سال قبل افزایش دهند طبق جدول ذیل اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات متعلقه اعطا میگردد. (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

در اضافه افزایش نسبت به سال قبل در اضافه پخش تشویقی
20 40
50 100
100 150
200 250

تبصره 4: صاحبان كالا و خدماتی كه از اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه سالانه استفاده مینمایند در صورت عدم پخش كامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد، تعدیلات لازم صورت می پذیرد.

ماده 5-  اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
بمنظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان كالا و خدمات اعطا میگردد. (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای كه در نرخ و تخفیفات مربوطه لحاظ شده است)

ماده 6-  تسهیلات بخشهای تولیدی و خدماتی كشور:
به منظورحمایت حداكثری از تولید كنندگان داخلی و نیز ارائه دهندگان خدمات و ملاحظه شرایط عمومی اقتصادی جامعه، رسانه ملی به شرح جدول ذیل امتیاز اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات اعطاء مینماید.(به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

شرح در اضافه پخش تشویقی
صنایع دستی و فرش دستباف 70
کشاورزی 55
صنعت 45
خدمات 35

ماده 7-  امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان كالا و خدمات كه از 1/1/1389 تاكنون در هر یك از رسانه ها حضور
داشته اند به ازاء هر سال حضور در تلویزیون 30 درصد و در رادیو 50 درصد به جزء رادیو دقیقه ای اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

تبصره 5 : صاحبان كالا و خدمات كه مشمول حضور اولین بار میشوند از این امتیاز مستتثنی هستند.

ماده 8-  تسهیلات حمایت از تولید كنندگان و صاحبان خدمات برتر:
در راستای حمایت از كار و سرمایه ایرانی و توجه خاص و ویژه به تولید كنندگان و صاحبان خدمات برتر كشور به صادر كننده نمونه و تولید كننده نمونه و برتر و ثبت اختراع تسهیلات ویژه ای در تلویزیون 30 درصد و در رادیو 50 درصد اضافه پخش به هر یك از عناوین علاوه بر سایر امتیازات متعلقه اعطاء می گردد.                  (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

جدول شماره 1: اضافه پخش بودجه ماهانه (ارقام به میلیون ریال می باشد)

تلویزیون رادیو
میزان بودجه ماهانه درصد اضافه پخش جمع پخش درصد اضافه پخش جمع پخش
20 40 28 200 60
30 50 45 250 105
40 60 64 300 160
50 70 85 350 225
70 80 126 400 350
120 110 252 550 780
200 130 460 650 1500
300 160 780 800 2700
400 175 1100 875 3900
580 180 1624 900 5800
760 185 2166 925 7790
850 190 2465 950 8925
950 195 2803 975 10213
1200 200 3600 1000 13200
1450 205 4423 1025 16313
1700 210 5270 1050 19550
1950 215 6143 1075 22913
2200 220 7040 1100 26400
2600 225 8450 1125 31850
3000 228 9840 1140 37200
3400 230 11220 1150 42500
3800 232 12616 1160 47880
4200 234 14028 1170 53340
5000 236 16800 1180 64000

تبصره 6 : بودجه های كمتر از 20 میلیون ریال مشمول اضافه پخش جدول فوق نمی شود و هیچگونه اضافه پخش دیگری نیز تعلق نمی گیرد.

تبصره 7 : درصد اضافه پخش در قراردادهای رادیویی عادی 5 برابر قرارداد تلویزیونی اعطاء می گردد.

تبصره 8 : بالاتر از سقف جدول فوق به ازای هر 2 میلیارد ریال 10 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می گردد.
تبصره 9 :  به قراردادهای ویژه  تلویزیونی به عنوان تشویق علاوه بر جدول امتیاز اضافه پخش عادی در تلویزیون 100 درصد اضافه پخش اعطاء خواهد شد.

تبصره 10 : به قراردادهای استثنایی تلویزیونی به عنوان تشویق علاوه بر جدول امتیاز اضافه پخش عادی در تلویزیون 200 درصد اضافه پخش اعطاء خواهد شد.

جدول شماره 2: تعرفه های رادیو - دقیقه ای

ثانیه 15 20 30 45 60
یک ماهه بهار - پاییز مبلغ کل - میلیون ریال 360 460 680 950 1220
تعداد پخش 240 240 240 240 240
نرخ ثانیه - ریال 100000 95833 94444 87963 84722
تابستان مبلغ کل - میلیون ریال 300 380 550 860 1100
تعداد پخش 240 240 240 240 240
نرخ ثانیه - ریال 83333 79167 76389 79630 76389
زمستان مبلغ کل - میلیون ریال 450 550 700 1150 1380
تعداد پخش 240 240 240 240 240
نرخ ثانیه - ریال 125000 114583 97222 106481 95833
فصل بهار - پاییز مبلغ کل - میلیون ریال 950 1100 1800 2750 3000
تعداد پخش 720 720 720 720 720
نرخ ثانیه - ریال 87963 76389 83333 84877 69444
تابستان مبلغ کل - میلیون ریال 800 900 1500 2200 2500
تعداد پخش 720 720 720 720 720
نرخ ثانیه - ریال 74074 62500 69444 67901 57870
زمستان مبلغ کل - میلیون ریال 1100 1300 2000 2900 3500
تعداد پخش 720 720 720 720 720
نرخ ثانیه - ریال 101852 90278 92593 89506 81019
شش ماهه نیمه اول مبلغ کل - میلیون ریال 1650 1800 3100 4550 5000
تعداد پخش 1440 1440 1440 1440 1440
نرخ ثانیه - ریال 76389 62500 71759 70216 57870
نیمه دوم مبلغ کل - میلیون ریال 1900 2100 3600 5200 5800
تعداد پخش 1440 1440 1440 1440 1440
نرخ ثانیه - ریال 87963 72917 83333 80247 67130
یکساله مبلغ کل - میلیون ریال 3300 3600 6500 9500 10000
تعداد پخش 2920 2920 2920 2920 2920
نرخ ثانیه - ریال 75342 61644 74201 72298 57078


تبصره 11 : انعقاد قرارداد با هر زمان آگهی، یعنی پخش همان مدت آگهی در هر هشت شبكه رادیویی (پیام-سراسری- جوان- فرهنگ- ورزش- تهران- تجارت- سلامت)، یك بار در روز خواهد بود و در طول ماه در كلیه طبقات موجود در هر شبكه بصورت یكسان پخش خواهد شد.

بعنوان مثال چنانچه صاحب آگهی اقدام به انعقاد قرارداد یك ماهه با مدت 15 ثانیه در آبان ماه نماید، با پرداخت 360 میلیون ریال روزانه 15 ثانیه در هر شبكه رادیویی پخش خواهد داشت. به عبارتی 120 ثانیه روزانه و 3600 ثانیه در كل آبان ماه آگهی پخش خواهد نمود كه این مدت در هر شبكه 450 ثانیه است. در صورتیكه شبكه 3 طبقه داشته باشد در پایان ماه در هر طبقه این مدت 150 ثانیه می باشد.

- ارسال سفارشات پخش آگهی در این قرارداد توسط شركت همكار می باشد.

تبصره 12 : لزوما مدت شناسه جهت پخش سفارشات می بایست معادل زمان قرارداد باشد. در صورت ارسال كمتر از زمان آگهی برابر زمان قرارداد محاسبه خواهد شد.

تبصره 13 : نرخ تعرفه پخش آگهی و افزایش طبقات، در مورد این قراردادها طی ماههای مختلف سال ، تغییر نخواهد كرد.

تبصره 14: استفاده نكردن از ظرفیت واگذار شده، موجب حذف زمان از دست رفته خواهد شد. ضمنا در صورتی كه به هر دلیل امكان پخش از جانب اداره بازرگانی میسر نباشد ، نسبت به جبران در همان طبقات و شبكه های مذكور اقدام می نماید.

ماده 9-  انواع پرداخت قراردادها:

الف- نقدی :

نحوه پرداخت درصد اضافه پخش تلویزیونی درصد اضافه پخش رادیویی
نقدی 200 250
ضمانت نامه ای 120 180

تبصره 15: در قراردادهای نقدی، شروع پخش، پس از واریز وجه و ارائه رسید آن، امكان پذیر خواهد بود.

ب- نیمه نقدی :

1- صاحبان آگهی كه تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانت نامه بانكی دارند، میتوانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانت نامه بانكی ارائه نمایند.

2- در صورت تمایل صاحبان آگهی به پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد بصورت نقدی، به همان نسبت امتیاز اضافه پخش نقدی اعطاء خواهد شد و مابقی مبلغ قرارداد طبق بند ج ماده 9 غیر نقدی تقسیط می شود.

تبصره 16: به قراردادهای خارجی 50 درصد (نصف) اضافه پخش تشویقی نقدی و نیمه نقدی اعطاء می گردد.

تبصره 17: در صورتی كه به هر دلیل موضوع بند الف ماده 9 در زمان مقرر صورت نپذیرد كلیه امتیازهای نقدی یا نیمه نقدی حذف گردیده و از پخش آگهی ممانعت بعمل خواهد آمد.

تبصره 18: صاحبان آگهی می توانند قراردادهای نقدی را به صورت یك ماهه، دوماهه و سه ماهه فصلی یا سالیانه منعقد نمایند.

تبصره 19: مبلغ قرارداد به حساب شماره 64/456 نزد خزانه داری كل بنام سازمان صدا و سیما واریز و رسید بانكی تحویل امور مالی گردد.

ج- غیر نقدی :
مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، ماهانه به حساب شماره 64/456 نزد خزانه داری
كل بنام سازمان صدا و سیما پرداخت می گردد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط حداكثر تا هفت ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می شود.
نحوه اخذ اقساط و چگونگی تنظیم جدول زمانی وصول توسط معاونت اداری و مالی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 20 :  مبلغ 6 درصد قرارداد بعنوان مالیات بر ارزش افزوده طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی جداگانه دریافت خواهد شد.

ماده 10- تعدیل:
در صورت عدم پخش كامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با كسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش به شرح ذیل محاسبه و اقدام می شود.
تمام امتیازات حق تسریع، حضور اولین بار، درصد ویژه، استثنایی، اضافه پخش تشویقی، نقدی،  ضمانت نامه ای، هدفمندی، و سایر امتیازات تشویقی از پخش انجام شده كسر و خالص جمع كل پخش ماهانه محاسبه و در جدول اضافه پخش (شماره 1) قرار داده و متناسب با بودجه تعدیل می گردد. پس از مشخص شدن طبقه جدول اضافه پخش، حق تسریع، حضور اولین بار، درصد ویژه، استثنایی، نقدی و نیمه نقدی، و سایر اضافه پخش تشویقی مجددا بصورت ماهانه محاسبه و اعطاء می شود.

ماده 11- فسخ قراردادها:  
در صورت فسخ قرارداد، با اعلام كتبی صاحب آگهی و تایید اداره كل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با كسر امتیازات قرارداد متناسب با مبلغ پخش، بر اساس جدول ضوابط طبق بند تعدیل محاسبه می شود.

ماده 12- جدول نرخ پایه آگهی در شبكه های رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبكه های رادیویی عادی و تلویزیونی لازم الاجرا می باشد.

جدول شماره 3: تعرفه قیمت پایه آگهی های تلویزیونی (قبل، بین و بعد) (ارقام به هزار ریال)

طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه
1 20 13 1300 25 5000
2 35 14 1500 26 5400
3 50 15 1750 27 5850
4 100 16 2000 28 6300
5 150 17 2250 29 6750
6 250 18 2550 30 7350
7 350 19 2850 31 7950
8 450 20 3150 32 8850
9 600 21 3500 33 9300
10 750 22 3850 34 10050
11 900 23 4200 35 10800
12 1100 24 4600 - -

جدول شماره 4: تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی عادی (قبل، بین و بعد) (ارقام به هزار ریال)

طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه
1 5 10 200 19 1400
2 10 11 250 20 1600
3 15 12 300 21 1850
4 20 13 400 22 2100
5 30 14 500 23 2400
6 50 15 650 24 2750
7 80 16 800 25 3100
8 120 17 1000

9 160 18 1200

ماده 13- افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه  بر اساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یك بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از60 ، 75، و یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب 1 و2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت. و همچنین چنانچه بترتیب 30و 20و 10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب 1 و2 و3  طبقه كاهش داده خواهد شد. (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

تبصره 21 : در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر كل بازرگانی، طبقه لازم تعیین و ابلاغ می شود.

ماده 14- جدول ضرایب ماههای سال:
با توجه به اینكه برنامه های صدا و سیما در ماههائی از سال با نسبتی بیشتر دارای بیننده است، لذا ضرائب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرائب شامل كلیه پخش ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترك و.... می شود. (به استثناء قراردادهای رادیو    دقیقه ای)

جدول شماره 5 :  درصد افزایش

ماه درصد ماه درصد ماه درصد ماه درصد
فروردين صفر تير 15 درصد مهر 30 درصد دي 40 درصد
ارديبهشت 5 درصد مرداد 25 درصد آبان 30 درصد بهمن 45 درصد
خرداد 10 درصد شهريور 25 درصد آذر 35 درصد اسفتد 60 درصد

ماده 15- ضریب محاسبه آگهی خارجی- مشترك- تحت لیسانس:

الف- تعرفه آگهی های خارجی 2 برابر تعرفه داخلی محاسبه می شود.

ب-  آگهی تولید مشترك، تحت لیسانس، نام كالای تحت لیسانس خارجی باشد، كالای داخلی با نام خارجی و بالعكس با تعرفه 1/1 برابر محاسبه می شود.

ج- در صورتیكه در یك آگهی دو كالا معرفی شود (با تشخیص اداره كل بازرگانی) تعرفه كالای گرانتر ملاك محاسبه خواهد بود.

د-  آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می شود.

ماده 16- نشان آگهی:
نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توام با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی به تشخیص اداره كل بازرگانی بصورت روزانه ازهر یك از شبكه-  های سیما پخش می شود.

تبصره 22 : ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی های شبكه تعیین شده می باشد.

ماده 17-  نرخ انواع آگهی:

الف- رپرتاژ : معادل 60 درصد نرخ طبقه همان برنامه .
ب- حك آرم : معادل 50 درصد نرخ طبقه همان برنامه .
ج-  دعوت به تماشا : نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 1 برابر، بین معادل 5/1 برابر، بعد معادل 80 درصد نرخ طبقه همان برنامه .

د- زیرنویس: نرخ زیر نویس معادل (قبل) نرخ طبقه همان برنامه .

هـ - بین برنامه : معادل 5/1 برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می باشد.
و-  نرخ آگهی بر اساس تعرفه های زمان پخش آگهی محاسبه می گردد.
ز-  نشان آگهی از محل قراردادهای عادی معادل 40 درصد نرخ طبقه همان برنامه می باشد.
ك- بعد برنامه : نرخ آگهی بعد 60 درصد قبل همان برنامه محاسبه می شود. (مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدی نباشد)

ماده 18- مدت انواع آگهی :
الف- مستقیم: (تیزر) در تلویزیون 15 ثانیه و در رادیو 10 ثانیه تعیین می شود و كمتر از آن نیز همان 15 ثانیه و 10 ثانیه محاسبه می گردد (به استثناء نشان آگهی).

تبصره 23 : شناسه های سالهای قبل اگر كمتر از 15 و 10 ثانیه باشد همان  15و 10 ثانیه محاسبه می شود.

تبصره 24 : به منظور ارتقاء كیفیت و برخورداری تیزر تبلیغاتی از یك داستان روایی، آگهی هایی كه با این هدف و ساختار به مدت 60 ثانیه تولید شوند معادل مدت 40 ثانیه محاسبه می گردد

ب- گزارش آگهی: (رپرتاژ) در تلویزیون حداقل 120 ثانیه می باشد. تشخیص رپرتاژ بودن یك آگهی با اداره كل بازرگانی است.

تبصره  25:  گزارش آگهی، در یك بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها می باشد.

ج- حك آرم : 15 ثانیه می باشد و اندازه كادر می بایست 5/1 برابر اندازه آرم شبكه بوده و فاصله بین دو پخش برای حك آرم حداقل 5 دقیقه می باشد.

د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می باشد كه می تواند در یكی از موقعیتهای قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.

هـ-  زیرنویس: 15 ثانیه و كمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه می گردد.
تبصره 26: زیرنویس فقط هر 5 دقیقه یكبار پخش می شود و در صورت تقاضای هر صاحب آگهی در طول یك برنامه تنها می تواند سه بار درخواست پخش داشته باشد.

ماده 19- زمان سفارش آگهی :
الف- سفارشات پخش آگهی (48 ساعت قبل از پخش) تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش (بجز ایام تعطیل) دریافت می شود. (روزهای پنج شنبه تا ساعت 12 ظهر)
ب- بسته های آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه كه جداگانه اعلام می شود از ضابطه فوق مستثنی می باشد.
د- آگهی های رادیویی خارج از بسته آگهی پخش نمی شود.

تبصره 27 : برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغی گردید.


ماده 20-  حذف و جابجایی آگهی :
الف- حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی شود.
ب- حذف آگهی تا سه روز كاری قبل از پخش مشمول 5 درصد جریمه می شود.
ج-  حذف آگهی تا دو روز كاری قبل از پخش مشمول 10 درصد جریمه می شود.
د- حذف آگهی تا یك روز كاری قبل از پخش امكان پذیر نمی باشد.در موارد خاص با تایید مدیر كل بازرگانی و با 25 درصد جریمه انجام می شود.
هـ - جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر می باشد. (روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر تحویل می شود)

تبصره 28 : آگهی هایی كه جابجا می شود امكان حذف ندارد.

و-  در صورتیكه برنامه های صدا و سیما جابجا شود و یا برنامه ای جایگزین برنامه دیگر شود، چنانچه آگهی سفارش داده شده در طبقات بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش داده شده صادر خواهد شد و چنانچه آگهی در طبقات پائین تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر می شود و سفارش دهنده ملزم به قبول آن می باشد.لازم به ذكر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می شود.

ز-  در صورتی كه بجای پخش برنامه ای (سریال، فیلم و طنز و...) تكرار برنامه مذكور پخش شود سفارشات بسته های قبل، بین و بعد با كاهش 40 درصد نرخ همان طبقه محاسبه می شود.

ماده 21-  موقعیت آگهی در بسته :
الف-  چهار آگهی اول و آخر بسته (در موقعیتهای خاص) در شبكه های تلویزیونی و رادیویی به ترتیب برای ابتدای بسته آگهی 25 درصد (اولین)، 20 درصد (دومین)، 15 درصد (سومین)، 10 درصد (چهارمین)، و برای انتهای بسته آگهی 25 درصد (آخرین)، 20 درصد (ما قبل آخر) 15 درصد (دو تا مانده به آخر)، 10 درصد (سه تا مانده به آخر) با افزایش نسبت به نرخ هر طبقه محاسبه می شود.

ب- در صورت تراكم آگهی در بسته ها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش می شود.

ج-  از هر شناسه آگهی در بسته های آگهی صرفا یك آگهی پذیرش می شود.

ماده 22- قطع آگهی :
الف-  قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی امكان پذیر می باشد. همچنین اعلام مكتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است.

ب- در صورتی كه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است.

ماده 23-  صورتحساب :
صورتحساب آگهی های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه می گردد، در خصوص آن دسته از قراردادهایی كه به صورت سه جانبه منعقد می شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم بمنظور وصول بموقع، در اختیار شركت همكار نیز قرار خواهد گرفت.

ماده 24- كارمزد:
الف- كارمزد به شركت ها و كانونهای تبلیغاتی همكار كه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و از قبل ضوابط و مقررات اداره كل بازرگانی را پذیرفته و قرارداد همكاری سال جاری را منعقد و مبادله نموده باشند تعلق می گیرد.

ب- كارمزد برای انواع قراردادها در تلویزیون به میزان 17 درصد و در رادیو به میزان 22 درصد است كه پس از محاسبه كسورات قانونی (بیمه، مالیات) پرداخت می شود.

ج-  به شركتهای همكار كه صاحبان آگهی آنها امتیاز حضور اولین بار گرفته اند از 1/1/1391 (فقط قراردادهای سه طرفه) 3 درصد كارمزد و شركتهای همكار كه صاحبان آگهی آنها امتیاز حضور اولین بار 1/1/1391 دریافت نموده اند 5 درصد كارمزد علاوه بربند ب ماده 24 پس از كسر كسورات قانونی پرداخت می گردد. (اعم از رادیو و تلویزیون)

تبصره  29: قراردادهایی كه دو طرفه منعقد شده باشد و متعاقبا شركت تبلیغاتی معرفی نمایند مشمول این بند نمی شود.  

د- در قراردادهای دو طرفه كه صاحبان آگهی بدون معرفی شركت همكار اقدام به پخش آگهی نمایند پس از پخش هیچگونه تسهیم و كارمزدی به آنها تعلق نمیگیرد.

هـ - نحوه محاسبه كارمزد بر اساس كمترین مقدار از میزان پخش و یا وصولی ، خواهد بود.

ی-  چنانچه تاریخ اعتبار مجوز وزارت ارشاد اسلامی شركت به اتمام برسد صد در صد كارمزد به حساب بستانكار شركت منظور و فقط از تاریخ  صدور تائیدیه مكتوب از وزارت ارشاد اسلامی پنجاه درصد كارمزد متعلقه تا 6 ماه پرداخت می شود و باقیمانده كارمزد پس از ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت خواهد شد.
این مجموعه ضوابط شامل 24 ماده و 29 تبصره می باشد كه به استناد بند 6 از ماده 22 و بند 5 از ماده 21 قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنظیم و قابلیت اجرا دارد، هر گونه تغییرات پس از تایید رئیس و یا معاون اداری و مالی سازمان اعلام و اقدام خواهد شد.

ساخت تیزر تبلیغاتی لواشك دوسرپیچ و آبنباتی همپا">
تعداد نمایش مندرجات : 16473270