21. فیلم صنعتی شرکت همپار
30. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
31. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی