20. فیلم صنعتی شرکت همپار
32. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
33. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی