12. فیلم صنعتی شرکت همپار
49. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
50. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
55. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
56. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا