22. فیلم صنعتی شرکت همپار
48. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
49. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی