18. فیلم صنعتی شرکت همپار
49. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
51. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی