ساخت تیزر
1. تیزر تبلیغاتی پاپ کورن خندان
3. تیزر تبلیغاتی مسواک کودک کانفیدنت
17. فیلم صنعتی شرکت همپار
23. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
24. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی