ساخت تیزر
1. تیزر تبلیغاتی شما مارکت
2. تیزر تبلیغاتی بازار نگین رازی
3. تیزر تبلیغاتی نمایشگاه کامپیوتکس
4. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
5. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
6. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
7. تیزر تبلیغاتی کلینیک رویان مو
10. فیلم صنعتی شرکت همپار
19. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
20. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
21. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
22. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا