ساخت تیزر
1. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
2. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصل
3. تیزر تبلیغاتی شوکو بیسکوئیت لپ لپ
11. فیلم صنعتی شرکت همپار
18. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
19. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی