ساخت تیزر
1. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصلی 2
2. تیزر تبلیغاتی مسواک کانفیدنت
3. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
13. فیلم صنعتی شرکت همپار
20. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
21. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی