ساخت تیزر
1. تیزر تبلیغاتی بازار نگین رازی
2. تیزر تبلیغاتی نمایشگاه کامپیوتکس
3. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
4. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
5. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
6. تیزر تبلیغاتی کلینیک رویان مو
7. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی
9. فیلم صنعتی شرکت همپار
18. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
19. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
20. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
21. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا