ساخت تیزر
1. تیزر تبلیغاتی لوازم خانگی لونا
3. تیزر تبلیغاتی شایگان سیستم
8. فیلم صنعتی شرکت همپار
15. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
16. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی