ساخت تیزر
1. تیزر تبلیغاتی شما مارکت
2. تیزر تبلیغاتی بازار نگین رازی
3. تیزر تبلیغاتی نمایشگاه کامپیوتکس
4. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
5. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
6. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
7. تیزر تبلیغاتی کلینیک رویان مو
8. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی
9. تیزر تبلیغاتی مروا - سلفی
10. فیلم صنعتی شرکت همپار
11. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - خدمات تلفنی بزرگسال
12. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - کودک
19. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
20. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
21. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
22. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا
23. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی
25. تبلیغات تلویزیون شركت بالان صنعت