ساخت تیزر
1. تیزر تبلیغاتی شوکو بیسکوئیت لپ لپ
2. تیزر تبلیغاتی لوازم خانگی لونا
9. فیلم صنعتی شرکت همپار
16. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
17. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی