تیزر بسته آموزشی
1. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - خدمات تلفنی بزرگسال
2. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - کودک
3. تیزر تبلیغاتی سرزمین حیوانات