تعرفه تبلیغات
1. تعرفه تبلیغات تلویزیونی و مقررات و ضوابط كلی صدا و سيما 1398
9. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
10. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی