تعرفه تبلیغات
8. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
9. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی