12. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
13. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
14. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
15. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا
16. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی
18. تبلیغات تلویزیون شركت بالان صنعت