14. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
15. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی