13. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
14. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی