11. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
12. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
13. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
14. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا