تبلیغ
10. z5
15. Z7
42. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
43. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی