تبلیغ
12. z5
17. Z7
44. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
45. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
46. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
47. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا