تبلیغات صدا و سیما
5. تیزر تبلیغاتی پاپ کورن خندان
7. تیزر تبلیغاتی پفک شفا
9. تیزر تبلیغاتی مسواک کودک کانفیدنت
10. z5
11. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصلی 2
15. Z7
25. فیلم صنعتی شرکت همپار
32. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
33. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی