تبلیغات صدا و سیما
7. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
8. تعرفه تبلیغات تلویزیونی و مقررات و ضوابط كلی صدا و سيما 1398
11. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصل
14. تیزر تبلیغاتی شوکو بیسکوئیت لپ لپ
15. z5
17. تیزر تبلیغاتی لوازم خانگی لونا
22. Z7
30. فیلم صنعتی شرکت همپار
37. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
38. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی