تبلیغات صدا و سیما
7. تیزر تبلیغاتی بازار نگین رازی
11. تیزر تبلیغاتی نمایشگاه کامپیوتکس
13. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
14. z5
16. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
18. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
19. تیزر تبلیغاتی کلینیک رویان مو
20. Z7
22. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی
24. تیزر تبلیغاتی مروا - سلفی
26. فیلم صنعتی شرکت همپار
35. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
36. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
37. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
38. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا