تبلیغات صدا و سیما
8. تیزر تبلیغاتی شما مارکت
11. تیزر تبلیغاتی بازار نگین رازی
13. تیزر تبلیغاتی نمایشگاه کامپیوتکس
14. z5
16. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
18. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
19. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
20. Z7
22. تیزر تبلیغاتی کلینیک رویان مو
24. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی
27. فیلم صنعتی شرکت همپار
36. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
37. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
38. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
39. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا