تبلیغات صدا و سیما
7. تعرفه تبلیغات تلویزیونی و مقررات و ضوابط كلی صدا و سيما 1398
8. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصلی 2
11. تیزر تبلیغاتی مسواک کانفیدنت
14. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
15. z5
17. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصل
22. Z7
32. فیلم صنعتی شرکت همپار
39. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
40. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی