تبلیغات خلاق
5. قیمت ساخت تیزر تبلیغاتی
31. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
32. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی