تبلیغات خلاق
31. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
32. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
33. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
34. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا