تبلیغات خلاق
5. تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی
31. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
32. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
33. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
34. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا
35. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی
37. تبلیغات تلویزیون شركت بالان صنعت