تبلیغات بازرگانی
12. z5
17. Z7
35. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
36. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی