تبلیغات بازرگانی
12. z5
17. Z7
35. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
36. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
37. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
38. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا
39. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی
41. تبلیغات تلویزیون شركت بالان صنعت