تبلیغات بازرگانی
10. z5
15. Z7
33. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
34. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی