تبلیغات بازرگانی مارشال الكترونیك
1. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
2. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی