ایده پردازی
26. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
27. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی