ایده پردازی
28. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
29. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی