ایده پردازی
28. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
29. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
30. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
31. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا
32. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی
34. تبلیغات تلویزیون شركت بالان صنعت