ایده تبلیغاتی
12. z5
17. Z7
34. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
35. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی