ایده تبلیغاتی
10. z5
15. Z7
32. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
33. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی