ایده تبلیغاتی
12. z5
17. Z7
34. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
35. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
36. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
37. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا
38. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی
40. تبلیغات تلویزیون شركت بالان صنعت