آگهی تبلیغاتی
15. z5
21. Z7
41. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
42. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی