آگهی تبلیغاتی
14. z5
20. Z7
39. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
40. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
41. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
42. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا