آگهی تبلیغاتی
14. z5
20. Z7
40. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
41. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
42. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
43. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا
44. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی
46. تبلیغات تلویزیون شركت بالان صنعت