آگهی تبلیغاتی
8. تعرفه تبلیغات تلویزیونی و مقررات و ضوابط كلی صدا و سيما 1398
15. z5
22. Z7
42. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
43. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی