آگهی بازرگانی
46. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
47. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
48. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
49. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا
50. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونيك ـ سينمای خانگی
52. تبلیغات تلویزیون شركت بالان صنعت