آگهی بازرگانی
44. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
45. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی