آگهی بازرگانی
46. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
47. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی